Có 1 kết quả:

kiệt cùng

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Hết, không còn gì. Cũng nói Cùng kiệt 窮竭.