Có 1 kết quả:

đoan nhật

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Ngày mồng 1 tháng giêng âm lịch.