Có 1 kết quả:

đoan nguyệt

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Một tên chỉ tháng giêng. Cũng gọi là Chính nguyệt.

Một số bài thơ có sử dụng