Có 1 kết quả:

đoan túc

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Thẳng thắn nghiêm trang.

Một số bài thơ có sử dụng