Có 1 kết quả:

đoan trang

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Như Đoan túc 端肅.

Một số bài thơ có sử dụng