Có 1 kết quả:

đoan trinh

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Thẳng thắn trong sạch.