Có 1 kết quả:

cạnh bệnh

1/1

Từ điển trích dẫn

1. “Cạnh” 競 và “bệnh” 病 là hai chữ khó gieo vần. Chỉ sự dùng vần hiểm hóc. § Xem điển cố: thời Nam Triều Lương, “Tào Cảnh Tông” 曹景宗 đánh thắng quân Ngụy trở về, làm ngay được bài thơ dùng hai vần này: “Khứ thì nhi nữ bi, Quy lai già cổ cạnh, Tá vấn hành lộ nhân, Hà như Hoắc Khứ Bệnh” 去時兒女悲, 歸來笳鼓競, 借問行路人, 何如霍去病.