Có 1 kết quả:

trúc tôn

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Măng tre.