Có 1 kết quả:

trúc lịch

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Nước trong lóng tre.