Có 1 kết quả:

trúc tổ

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Cây tre già.