Có 1 kết quả:

trúc liêm

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Tấm màn treo cửa đan bằng tre.