Có 1 kết quả:

trúc ti

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Ống trúc và dây tơ, chỉ đàn sáo, tiếng đàn tiếng sáo.