Có 2 kết quả:

ba liba ly

1/2

ba li

phồn thể

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Cái hàng rào bằng tre.

Một số bài thơ có sử dụng

ba ly

phồn thể

Từ điển phổ thông

hàng rào, bờ giậu

Một số bài thơ có sử dụng