Có 1 kết quả:

tráo ly

1/1

tráo ly

phồn & giản thể

Từ điển phổ thông

cái vợt bằng tre