Có 1 kết quả:

bút lục

1/1

bút lục

giản thể

Từ điển phổ thông

1. ghi chép
2. chữ viết tay