Có 1 kết quả:

bút ngộ

1/1

bút ngộ

giản thể

Từ điển phổ thông

chữ viết nhầm, viết sai