Có 1 kết quả:

phù hiệu

1/1

phù hiệu

giản thể

Từ điển phổ thông

phù hiệu