Có 1 kết quả:

phù hợp

1/1

phù hợp

phồn & giản thể

Từ điển phổ thông

phù hợp, thích đáng

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Vừa với nhau, ăn khớp với nhau.

Một số bài thơ có sử dụng