Có 1 kết quả:

phù ứng

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Như Phù hợp 符合.

Một số bài thơ có sử dụng