Có 1 kết quả:

phù hiệu

1/1

phù hiệu

phồn thể

Từ điển phổ thông

phù hiệu

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Cái dấu để nhận biết.

Một số bài thơ có sử dụng