Có 1 kết quả:

phù quyết

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Như Phù pháp, ngay như trên.