Có 1 kết quả:

bút duyên

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Thứ đá đen, dùng làm bột bút chì.