Có 1 kết quả:

đẳng nhân

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Người ngang hàng — Người cùng bọn.

Một số bài thơ có sử dụng