Có 1 kết quả:

đẳng đệ

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Thứ bậc trên dưới.