Có 1 kết quả:

cân cốt

1/1

Từ điển trích dẫn

1. Gân và xương. Cũng chỉ thân thể. ◇Mạnh Tử 孟子: “Cố thiên tương giáng đại nhậm ư thị nhân dã, tất tiên khổ kì tâm chí, lao kì cân cốt, ngạ kì thể phu, không phạp kì thân” 故天將降大任於是人也, 必先苦其心志, 勞其筋骨, 餓其體膚, 空乏其身 (Cáo tử hạ 告子下).
2. Quan kiện, chỗ cốt yếu.
3. Trong thư pháp chỉ cách cục và khí lực chữ viết. ◇Mễ Phí 米芾: “Thế nhân đa tả đại tự thì dụng lực tróc bút, tự dũ vô cân cốt thần khí” 世人多寫大字時用力捉筆, 字愈無筋骨神氣 (Hải Nhạc danh ngôn 海岳名言).

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Gân và xương. Chỉ sức mạnh của một người.

Một số bài thơ có sử dụng