Có 1 kết quả:

đáp lễ

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Đền bù lại sự cư xử đẹp của người khác với mình.