Có 1 kết quả:

đáp từ

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Câu nói dùng để trả lời cho những câu nói của người khác trước đó.