Có 1 kết quả:

sách lệ

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Thúc giục, khuyến khích.