Có 1 kết quả:

sách danh

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Tên tuổi được ghi trong giấy tờ triều đình. Chỉ sự làm quan.

Một số bài thơ có sử dụng