Có 1 kết quả:

sách vấn

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Đem nghĩa sách ra hỏi học trò đi thi — Đầu bài văn sách của chế độ khoa cử xưa.

Một số bài thơ có sử dụng