Có 1 kết quả:

toán bàn

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Bàn tính của người Trung Hoa.