Có 1 kết quả:

kiềm chế

1/1

kiềm chế

phồn & giản thể

Từ điển phổ thông

1. kiềm chế
2. kèm cặp