Có 1 kết quả:

quản trọng

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Xem Quản tử 管子.

Một số bài thơ có sử dụng