Có 1 kết quả:

quản cơ

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Một chức quan võ nhỏ, hàm chánh tứ phẩm.