Có 1 kết quả:

quản gia

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Người đầy tớ thân tín, đứng đầu các gia nhân để coi sóc công việc trong nhà. Đoạn trường tân thanh có câu: » Quản gia có một mụ nào, Thấy người thấy nết ra vào thì thương «.