Có 1 kết quả:

quản giáo

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Chăm sóc dạy dỗ.

Một số bài thơ có sử dụng