Có 1 kết quả:

quản thúc

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Coi giữ, không cho phép tự do.

Một số bài thơ có sử dụng