Có 1 kết quả:

quản ca

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Người coi sóc việc đàn hát và trông nom đám con hát.