Có 1 kết quả:

quản đốc

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Coi sóc sai khiến công việc.