Có 1 kết quả:

quản khuy

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Nhòm qua ống, chỉ kiến thức nhỏ hẹp.