Có 1 kết quả:

quản huyền

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Ống sáo và dây đàn, chỉ tiếng đàn sáo. Đoạn trường tân thanh có câu: » Kiệu hoa đâu đã đến ngoài, Quản huyền đâu đã giục người sinh li «.

Một số bài thơ có sử dụng