Có 1 kết quả:

quản thống

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Đứng đầu coi sóc công việc một cùng.