Có 1 kết quả:

quản kiến

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Thấy trong ống, chỉ kiến thức nhỏ hẹp.