Có 1 kết quả:

quản tượng

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Người giữ voi. Ca dao có câu: » Trèo lên trái núi mà coi, Kìa bà quản tượng cưỡi voi cầm cồng «.