Có 1 kết quả:

quản quân

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Trông nom việc binh đội.