Có 1 kết quả:

quản hạt

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Trông coi mọi việc trong vùng.