Có 1 kết quả:

quản đạo

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Ông quan đứng đầu một địa phương.