Có 1 kết quả:

quản cố

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Coi sóc trông nom.