Có 1 kết quả:

tiễn thư

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Lá thư buộc vào mũi tên mà bắn đi.