Có 1 kết quả:

châm ngôn

1/1

Từ điển trích dẫn

1. Lời khuyên răn. ◇Vương Tây Ngạn 王西彥: “"Hữu nghị thị nhân sanh tối khả quý đích sự." Ngã bối tụng nhất cá La Mã đại triết nhân đích châm ngôn” 友誼是人生最可貴的事. 我背誦一個羅馬大哲人的箴言 (Cổ ốc 古屋).